logo2

 1. PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG  PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG  HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN
 2. PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH
 3. PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH
 4. HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
 5. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 6. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 7. HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 8. HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
 9. HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 10. HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 11. HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 12. HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
 13. HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 14. HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 15. HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 16. HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
 17. HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 18. HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 19. HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 20. HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
 21. HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 22. HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 23. HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN
 24. DI CHÚC
 25. VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ
 26. VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ
 27. VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ
 28. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG CHO PHÒNG CÔNG CHỨNG
 29. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG CHO PHÒNG CÔNG CHỨNG